Wat gebeurt er met mijn klacht?

Op het moment dat uw klacht bij ons binnenkomt, controleren wij eerst of wij uw klacht mogen behandelen. Is dit niet het geval, dan leggen we u dit zo snel mogelijk uit in een brief of een e-mail. Wij toetsen onder andere of u gerechtigd bent om een klacht in te dienen en of de praktijk bij het CBKZ is aangesloten.

Als wij uw klacht gaan behandelen, neemt de klachtenfunctionaris contact met u op. Zo nodig wordt een toelichting op uw klacht gevraagd. De klachtenfunctionaris analyseert de klacht en bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn om uw klacht te behandelen. Afhankelijk van de uitkomst biedt hij ondersteuning bij het verwoorden van de klacht of gaat hij over tot bemiddeling van de klacht. In geval van bemiddeling legt hij uw klacht voor aan degene over wie u klaagt en vraagt deze om een reactie op uw klacht. Van deze reactie wordt u vervolgens op de hoogte gesteld.

Desgewenst organiseert de klachtenfunctionaris een bemiddelingsgesprek tussen u en degene over wie u klaagt en kan daarbij ook aanwezig zijn. Ter afsluiting ontvangt u van uw verloskundige een brief waarin, met redenen omkleed, is aangegeven tot welke conclusies uw klacht heeft geleid, welke afspraken er zijn gemaakt of welke maatregelen er zijn genomen en binnen welke termijn deze worden gerealiseerd.