Vraag en antwoord

Als u er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kan u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of de klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak. De Geschilleninstantie Verloskunde kan een schadevergoeding toekennen tot maximaal € 25.000,-.

U kunt klagen over:

  • een verloskundige die bij de praktijk of organisatie werkzaam is;
  • een echoscopist, assistent(e), praktijkondersteuner of enig andere medewerker die bij de praktijk of organisatie werkzaam is;
  • personen die tijdelijk of op consultbasis in het kader van de zorg werkzaamheden voor de praktijk of organisatie verrichten;
  • vrijwilligers die voor de praktijk  of organisatie werken.

Aan het behandelen van uw klacht door de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden. U kunt zich desgewenst laten bijstaan door bijvoorbeeld een advocaat of een arts voor medisch advies. De kosten voor deze ondersteuning komen uiteraard wel voor uw rekening.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Dit betekent dat wij al uw gegevens veilig en vertrouwelijk behandelen en anderen hiertoe geen toegang hebben. Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens is beschreven in ons privacy statement.

Zodra uw klacht naar tevredenheid is opgelost kan de procedure op ieder gewenst moment worden beëindigd, De procedure eindigt in elk geval met een afsluitbericht van uw verloskundige zes, of in geval van verlenging van de behandeling tien, weken na de indiening van uw klacht.

Als uw klacht niet wordt opgelost door uw verloskundige, of met de hulp van de klachtenfunctionaris, is er sprake van ‘een geschil’. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Er is een wettelijke termijn voor het afhandelen van uw klacht. Deze beloopt zes weken vanaf het moment van (schriftelijke) indiening van uw klacht. De termijn kan met vier weken worden verlengd. De klachtenfunctionaris moet u hierover dan wel schriftelijk informeren. Verdere verlenging van de termijn is alleen in overleg met u mogelijk. Dit kan noodzakelijk zijn als u in een bemiddelingstraject zit.

De klachtenfunctionaris zorgt ervoor dat u regelmatig op de hoogte wordt gesteld van de stappen in de procedure. Dit gebeurt bij voorkeur per e-mail of telefonisch. Daarom is het van belang dat u uw e-mailadres en telefoonnummer aan de klachtenfunctionaris meedeelt.

De klachtenfunctionaris is niet in dienst van de KNOV en geen collega van de persoon over wie u klaagt. De klachtenfunctionaris werkt voor het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). Dit is een extern, onpartijdig en onafhankelijk bureau, gespecialiseerd in het behandelen van klachten in de zorg.

Nee, de klachtenfunctionaris neemt niet alle klachten in behandeling. Wij toetsen onder andere of u gerechtigd bent om een klacht in te dienen en of de praktijk bij het CBKZ is aangesloten. Ook zal de klachtenfunctionaris u eerst adviseren rechtstreeks contact op te nemen met degene over wie u klaagt, tenzij u aangeeft dat dit niet mogelijk is.