Over wie kan ik klagen?

U kunt klagen over:

 • een verloskundige die bij de praktijk of organisatie werkzaam is;
 • een echoscopist, assistent(e), praktijkondersteuner of enig andere medewerker die bij de praktijk of organisatie werkzaam is;
 • personen die tijdelijk of op consultbasis in het kader van de zorg werkzaamheden voor de praktijk of organisatie verrichten;
 • vrijwilligers die voor de praktijk  of organisatie werken.

Hoe dien ik een klacht in?

Praat eerst met uw verloskundige. Een goed gesprek kan vaak al veel verhelderen en onvrede wegnemen. Mogelijk kan uw verloskundige meer uitleg geven over de manier van handelen en/of bejegenen of u excuses aanbieden.

Als u er zelf niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het CBKZ. Dit kan

 • telefonisch. Bel 088 – 024 51 23 (van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur).
 • per e-mail (klachtverloskunde@cbkz.nl).

Zo dient u een klacht in

 • telefonisch. Bel 088 – 024 51 23 (van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur).
 • per e-mail (klachtverloskunde@cbkz.nl).
 • Eventueel per post. Het adres is: CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.

  Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij enkele gegevens van u nodig. Vermeld duidelijk:

 • uw naam en adres;
 • uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • de naam van degene over wie u klaagt en in welke praktijk deze persoon werkzaam is;
 • een duidelijke omschrijving van het gedrag waartegen uw klacht is gericht.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Op het moment dat uw klacht bij ons binnenkomt, controleren wij eerst of wij uw klacht mogen behandelen. Is dit niet het geval, dan leggen we u dit zo snel mogelijk uit in een brief of een e-mail. Wij toetsen onder andere of u gerechtigd bent om een klacht in te dienen en of de praktijk bij het CBKZ is aangesloten.

Als wij uw klacht gaan behandelen, neemt de klachtenfunctionaris contact met u op. Zo nodig wordt een toelichting op uw klacht gevraagd. De klachtenfunctionaris analyseert de klacht en bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn om uw klacht te behandelen. Afhankelijk van de uitkomst biedt hij ondersteuning bij het verwoorden van de klacht of gaat hij over tot bemiddeling van de klacht. In geval van bemiddeling legt hij uw klacht voor aan degene over wie u klaagt en vraagt deze om een reactie op uw klacht. Van deze reactie wordt u vervolgens op de hoogte gesteld.

Desgewenst organiseert de klachtenfunctionaris een bemiddelingsgesprek tussen u en degene over wie u klaagt en kan daarbij ook aanwezig zijn. Ter afsluiting ontvangt u van uw verloskundige een brief waarin, met redenen omkleed, is aangegeven tot welke conclusies uw klacht heeft geleid, welke afspraken er zijn gemaakt of welke maatregelen er zijn genomen en binnen welke termijn deze worden gerealiseerd.

Wanneer eindigt de procedure?

Zodra uw klacht naar tevredenheid is opgelost kan de procedure op ieder gewenst moment worden beëindigd, De procedure eindigt in elk geval met een afsluitbericht van uw verloskundige zes, of in geval van verlenging van de behandeling tien, weken na de indiening van uw klacht.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben over de uitkomst?

Als uw klacht niet wordt opgelost door uw verloskundige, of met de hulp van de klachtenfunctionaris, is er sprake van ‘een geschil’. In dat geval kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of uw klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Hoe lang duurt de procedure?

Er is een wettelijke termijn voor het afhandelen van uw klacht. Deze beloopt zes weken vanaf het moment van (schriftelijke) indiening van uw klacht. De termijn kan met vier weken worden verlengd. De klachtenfunctionaris moet u hierover dan wel schriftelijk informeren. Verdere verlenging van de termijn is alleen in overleg met u mogelijk. Dit kan noodzakelijk zijn als u in een bemiddelingstraject zit.

Hoe word ik op de hoogte gebracht van de stappen in de procedure?

De klachtenfunctionaris zorgt ervoor dat u regelmatig op de hoogte wordt gesteld van de stappen in de procedure. Dit gebeurt bij voorkeur per e-mail of telefonisch. Daarom is het van belang dat u uw e-mailadres en telefoonnummer aan de klachtenfunctionaris meedeelt.

Is de klachtenfunctionaris in dienst van de KNOV?

De klachtenfunctionaris is niet in dienst van de KNOV en geen collega van de persoon over wie u klaagt. De klachtenfunctionaris werkt voor het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). Dit is een extern, onpartijdig en onafhankelijk bureau, gespecialiseerd in het behandelen van klachten in de zorg.